Parent University: Choice of School and magnet applications

Date: 
Tuesday, December 15, 2020
Time: 
7 p.m.
Location: 

Join our Family & Community Engagement department for a parent workshop where we discuss school choice and magnet applications. The meeting will be held online through Facebook live on the Family & Community Engagement Facebook page. All GISD families and community members are welcome to participate.

If you do not have a Facebook account, we will also post the videos to our department YouTube channel

We look forward to interacting with you and having meaningful discussion. #GISDSupport4All

Note: The Vietnamese interpretation for the Parent University will be posted on the Monday after the event.


Tham gia bộ phận Gắn kết Gia đình & Cộng đồng của chúng tôi để tham dự hội thảo dành cho phụ huynh, nơi chúng tôi thảo luận về Lựa chọn Trường học và Đơn đăng ký Magnet Cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua Facebook trực tiếp trên trang Facebook Gia đình & Cộng đồng. Tất cả các gia đình GISD và thành viên cộng đồng đều được hoan nghênh tham gia.

Nếu bạn chưa có tài khoản Facebook, chúng tôi cũng sẽ đăng video lên kênh YouTube của bộ phận chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn được tương tác với bạn và có cuộc thảo luận có ý nghĩa. #GISDSupport4All

Phần thông dịch tiếng Việt cho Đại học cho Phụ huynh sẽ được đăng vào thứ Hai sau ngày sự kiện.

A picture of a laptop, coffee, and note taking items with the FACE department logo and hashtag.